محاسبه حق‌ الوکاله

حق الوکاله

هنگامی که شما شخصی را به عنوان وکیل خود انتخاب می‌نمایید باید حق الوکاله او را پرداخت کنید. میزان حق الوکاله از جمله موضوعاتی است که شما باید با وکیل خود در خصوص آن به توافق برسید و با توجه به توافق آن را پرداخت کنید. اگر میان شما و وکیل در این خصوص توافقی وجود نداشته باشد شما باید بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، حق الوکاله وکیل خود را پرداخت کنید. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین این موضوع را بررسی می‌کنیم.

حق الوکاله وکیل چیست؟

حق‌الوکاله در واقع میزان دستمزد وکیل است که می‌تواند پول نقد یا هر مال با ارزش دیگری باشد و میزان آن در دعاوی مختلف یکسان نیست. موکل موظف است حق‌الوکاله را بر اساس قرارداد وکالت منعقد شده میان خود و وکیلش به او پرداخت نماید. بنابراین میزان آن به توافق شما با وکیل بستگی دارد. اگر در این خصوص قرادادی میان شما و وکیل وجود نداشته باشد میزان حق‌الوکاله بر اساس تعرفه قانونی محاسبه می‌شود.

ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در این خصوص بیان می‌دارد: قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی ‌که قراردادی در خصوص حق‌‌الوکاله در بین نباشد، تعیین آن در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود.

نحوه محاسبه حق‌ الوکاله

تعرفه حق الوکاله

تعرفه حق‌الوکاله وکیل در دعاوی مختلف یکسان نیست. آیین‌نامه تعرفه حق ‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، میزان این حق‌الوکاله را در دعاوی مختلف ذکر نموده است.

1- در دعاوی مالی در دادگاه حقوقی نخستین

در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه نخستین (بدوی) از حیث بهای خواسته قطعی (حکمی که قابل تجدیدنظر و واخواهی نباشد) است، میزان آن ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ‌ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف- تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته؛

ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته؛

پ- نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته؛

ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته؛

ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته.

2- در دعوای ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث، دعوای متقابل در دادگاه حقوقی

حق ‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و دعوای متقابل معادل حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

3- در قرار‌ها در دادگاه حقوقی

در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌‌الوکاله به‌ ترتیب زیر تعیین می‌‌شود:

الف- قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌‌الوکاله مرحله نخستین؛

ب- قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛

پ- قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌‌الوکاله‌‌ای که برای حکم مقرر است؛

ت- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله‌ مرحله تجدیدنظر؛

ث- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛

ج- حق‌الوکاله اعتراض به قرار‌های حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.

شایان ذکر است در صورت فسخ یا نقض قرار‌های مذکور و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌‌گیرد.

4- در امور حِسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی

الف- مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم چنین امور حِسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛

ب- دعاوی که خواسته آن‌‌ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.

5 حق الوکاله وکیل دعاوی کیفری

الف- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:

۱‌- جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛

۲‌- جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛

۳‌- دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛.

ب- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

۱‌- جرایم مستوجب مجازات‌‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛

۲‌- جرایم مستوجب مجازات‌‌های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛

۳‌- دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

پ- اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا:

حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال؛

ت- فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری:

حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

ث- دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌ توانند در آنها قبول وکالت نمایند:

حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- حق الوکاله وکیل چیست؟

حق‌ الوکاله میزان دستمزد وکیل است که می‌تواند هم پول نقد باشد و هم هر مال با ارزش دیگری. شایان ذکر است که میزان حق الوکاله در دعاوی مختلف یکسان نیست.

2- اگر در قرارداد میان وکیل و موکل میزان حق الوکاله تعیین نشود، میزان آن چقدر است؟

در این صورت میزان حق الوکاله بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، حق الوکاله وکیل مشخص می‌شود.

” گروه تولید محتوای تخصصی لاوینسجاد اسفندیاری”

امتیاز دهی