ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

آرای غیر قابل تجدیدنظر دادگاه­ها کدام است؟

  1. حکم مستند به اقرار شخص در دادگاه.
  2. حکم مستند به رأی کارشناس.
  3. در صورت توافق در ساقط کردن حق تجدیدنظرخواهی.
  4. احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن­ها در دادخواست تقدیمی به دادگاه کمتر از سه میلیون ریال باشد.
  5. حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا غیر­قابل تجدیدنظر باشد.
  6. تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل تجدیدنظر نیست مگر آن که در قانون این موضوع تصریح شده باشد.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید.

مقررات تجدیدنظر خواهی

درخواست تجدیدنظرخواهی

آرای قابل تجدیدنظر