ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

آیا در معامله با شرکت، مدیران شرکت هم مسئول هستند؟

معاملاتی که قانونا و توسط نمایندگان قانونی شرکت و به اسم شرکت منعقد می شود، نسبت به شرکت اعتبار داشته و شرکت ذینفع و متعهد اصلی آن قرارداد می باشد. البته قانونگذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، تکالیفی را هم برای مدیران (نه سهامداران) در نظر گرفته و مدیران نیز در مواردی با شرکت مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی یعنی اینکه علاوه بر خود شرکت، مدیران آن هم در قبال انجام تعهد شرکت مسئول هستند و شخص ثالث می تواند انجام تعهد را همزمان از شرکت و مدیران آن مطالبه نماید.