ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

شرایط صدور قرار دستور موقت چیست؟

قانون جهت درخواست صدور این قرار شرایطی را مقرر نموده است. این شرایط عبارت­اند از:

اصل دعوا اقامه شده یا قابل طرح باشد: شما در صورتی می­توانید از دادگاه درخواست صدور دستور موقت را نمایید که اصل دعوا را در دادگاه اقامه کرده باشید یا اصل دعوا در دادگاه قابل طرح باشد.

موضوع خواسته قرار دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوای اصلی باشد: موضوع درخواست مورد اشاره نمی­تواند با خواسته دعوای اصلی واحد باشد؛ چرا­که در این صورت با اجرای دستور موقت، خواهان به حق خود می­رسد و موضوعی جهت رسیدگی بعدی باقی نمی­ماند. برای نمونه در مثال بالا موضوع درخواست منع فروشنده از انتقال ملک است و خواسته­ی دعوای اصلی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی می ­باشد.

صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است: دادگاه در صورتی اقدام به صدور این قرار می­نماید که فوریت امر را احراز نماید. شما به‌عنوان خواهان دلایل خود را جهت اثبات فوریت موضوع به دادگاه ارائه می­دهید اما تشخیص فوریت داشتن موضوع اختیار دادگاه است.

صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تأمین است: ازآنجایی‌که صدور دستور موقت خساراتی را برای خوانده دعوا به بار می­آورد، دادگاه مکلف است برای صدور آن از شما به‌عنوان خواهان دعوا، جهت جبران خسارات احتمالی، تأمین مناسبی را اخذ نماید. میزان تأمین، نوع تأمین و مهلت پرداخت آن را دادگاه مشخص می­نماید. اگر دادگاه رأی دعوای اصلی را به نفع خواهان صادر نماید، تأمین گرفته شده به وی بازگردانده می­شود؛ اما اگر دادگاه رأی خود را مبنی بر بی حقی خواهان صادر کند، خوانده می­تواند خسارات خود را از محل تأمین با دستور دادگاه دریافت نماید.

اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است: بنابراین جهت اجرای این قرار، علاوه بر صدور آن توسط دادگاه، تأیید رئیس حوزه قضایی نیز الزامی است.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص قرار دستور موقت روی این لینک کلیک نمایید. قرار دستور موقت