ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

قراردادهای عادی که در دفترخانه تنظیم نشده اند، آیا در دادگاه اعتبار دارند؟

بله قراردادهای عادی هم در صورتی که شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشند و توسط طرفین به امضای برسند، همانند اسناد رسمی دارای اعتبار بوده و صرفا در صورت انکار طرف مقابل باید به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه خط ارجاع شود.