ورود به وب اپلیکیشن
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت
جستجو را شروع کنید
جستجو را شروع کنید

کدام یک از آرای صادره از دادگاه ها قابل فرجام است؟

تمامی آرای صادره از دادگاه­ها قابل فرجام نیستند. مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی تنها آرایی از دادگاه­ها را می­توان قابل فرجام شمرد که در قانون به این امر تصریح شده باشد. تفاوت هایی هم در خصوص فرجام خواهی از آرای صادره از دادگاه نخستین و دادگاه تجدید نظر وجود دارد.

با توجه به طولانی بودن توضیحات، جهت آشنایی با موضوعات مربوط به فرجام­خواهی روی لینک­های زیر کلیک نمایید.

آرای قابل فرجام

درخواست فرجام­خواهی