تصویر جرایم جنسی حدی گروه حقوقی لاوین

جرایم جنسی حدی

جرایم جنسی حدی عبارت‌اند از زنا، قوادی، لواط، تفخیذ و مساحقه. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین به شرح برخی از این جرایم جنسی حدی می‌پردازیم. لازم به ذکر است، منظور از جرایم حدی، جرایمی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات آن‌ها در شرع مقدس تعیین شده است.

قوادی

یکی از جرایم جنسی حدی قوادی است. طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. باید توجه داشت حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است. در غیراین صورت، عامل به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. همچنین، در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست و با یک بار انجام نیز محقق می­‌گردد.

حد یا مجازات قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند. این مجازات برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق می‌باشد.

تصویر جرایم جنسی حدی گروه حقوقی لاوین

لواط

طبق ماده 233 قانون مجازات اسلامی، لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است. حد یا مجازت لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود احصان یا عدم احصان) اعدام است.

احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

قابل ذکر است که در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول لواط مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تفخیذ

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌­ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. همچنین، دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است. از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف نیست. در صورتی که فاعل تفخیذ غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

اگر ارتباط میان دو مرد مشمول لولط و تفخیذ نباشد، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

مساحقه

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. حد یا مجازات مساحقه، صد ضربه شلاق است. قابل ذکر است که در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ادله اثبات در جرایم جنسی حدی

جرایم جنسی حدی به یکی از این سه روش اثبات می‌شود:

الف- اقرار: اقرار عبارت است از اعتراف شخص به ارتکاب جرم. برای اثبات جرایم لواط، تفخیذ و مساحقه چهار بار اقرار نیاز است. اما برای اثبات جرم قوادی دو بار اقرار کافی می­‌باشد.

ب- شهادت: نصاب شهادت برای اثبات لواط، تفخیذ و مساحقه چهار شاهد مرد و برای اثبات قوادی دو شاهد مرد است.

ج- علم قاضی: منظور از علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. به عنوان مثال نتایج پزشکی قانونی یکی از مواردی است که قاضی با استفاده از آن بر مبنای علم خود رای می­‌دهد. باید توجه داشت در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می‌کند.

باید توجه داشت در تمام جرایم جنسی حدی، در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. البته، موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

معاونت در جرایم جنسی حدی

مصداق‌­های معاونت در جرم متنوع است. ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم، تسهیل ارتکاب جرم و غیره از جمله این مصداق‌ها است. بنابراین اگر کسی دیگری را به لواط، قوادی و سایر جرایم جنسی حدی تحریک نماید، مرتکب معاونت در این جرایم شده است.

لازم به ذکر است مجازات معاون با توجه به مجازت فاعل جرم تعیین می­‌گردد. بدین ترتیب که در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات است مانند لواط با عنف و اکراه، حبس تعزیری درجه دو یا سه مجازات معاون است. همچنین، در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است مانند مساحقه، مجازات معاون سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می­‌باشد.

تصویر جرایم جنسی حدی گروه حقوقی لاوین

توبه در جرایم جنسی حدی

در جرایم جنسی حدی، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم مذکور با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

قابل ذکر است که هرگاه لواط به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن‌ها محکوم می‌شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برخی از جرایم جنسی حدی مجازات­‌های شدیدی مانند اعدام دارند. بنابراین، در صورت درگیری در چنین جرایمی، قبل از هر اقدامی بهتر است با وکلای متخصص در حقوق کیفری از مشورت نمایید. جهت ارتباط با وکلای لاوین لازم است اپلیکیشن حقوقی لاوین را نصب کنید.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- اگر کسی چند نفر را با یکدیگر آشنا سازد و آن­‌ها مرتکب لواط یا زنا شوند، آیا جرم قوادی محقق است؟

همان­‌طور که شعبه 16 دیوان عالی کشور در ارتباط با یک پرونده بیان می‌دارد در اینجا قوادی محقق نمی‌شود چون وحدت قصد آشنا کننده و مرتکبین وجود ندارد.

2- اگر کسی که دو یا چند نا بالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، آیا یه حد قوادی محکوم می‌­شود؟

خیر مستوجب حد نیست. اما طبق ماده 244 قانون مجازات اسلامی، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین

امتیاز دهی