دادخواست انحصار وراثت- گروه حقوقی لاوین

دادخواست انحصار وراثت

در این مقاله درباره ی دادخواست انحصار وراثت بیشتر خواهیم خواند. انحصار وراثت از جمله امور حِسبی است که دادگاه در خصوص آن نظر خود را بیان می‌کند. منظور از امور حِسبی اموری است که اتخاذ تصمیم توسط دادگاه در خصوص آن‌ها مبتنی بر وقوع اختلاف میان طرفین نیست. ماده یک قانون امور حِسبی در این خصوص بیان می‌دارد :«امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد». در این نوشتار از سایت حقوقی لاوین در خصوص موضوع دادخواست انحصار وراثت اطلاعات کاربردی را به شما ارائه خواهیم داد.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

مواردی که در دادخواست انحصار وراثت باید رعایت شود

چهت درخواست انحصار وراثت در گام نخست می‌بایست دادخواست تنظیم نمود. در این دادخواست مواردی باید رعایت شود. این موارد عبارت‌اند از:

1- دادخواست انحصار وراثت را وراث شخص فوت شده یا سایر اشخاص ذی‌نفع مانند طلبکاران شخص فوت شده یا طلبکاران هر یک از وراث یا قائم مقام خاص متوفی، می‌توانند به مرجع صالح تقدیم کنند. برای مثال اگر شخصی از متوفی طلبکار باشد یا شخصی که ملک یا خودرویی را از متوفی خریده است و هنوز آن مال به او تسلیم نشده است می‌تواند این درخواست را از مرجع صالح داشته باشد؛

2- در دادخواست مذکور باید نام، مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده، شخص فوت شده، ورثه و نسبت بین شخص فوت شده و وراث را به طور دقیق بنویسید؛

3- مرجع صالح جهت تصمیم‌گیری در خصوص این دادخواست شورای حل اختلاف است. برای ثبت این دادخواست ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد. دفاتر خدمات قضایی دادخواست شما را به شورای حل اختلاف ارجاع خواهند داد؛

4- مدارک مورد نیاز جهت تقدیم این دادخواست عبارت‌اند از: گواهی فوت، شناسنامه متوفی، شناسنامه ورثه، سند ازدواج متوفی در صورتی که دارای همسر بوده است و برگ استشهادیه محضری حصر ورثه. برگ استشهادیه محضری حصر ورثه سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و در آن سه نفر گواهی می‌نمایند که ورثه متوفی چه کسانی هستند.

توصیه می‌شود جهت تنظیم دادخواست به وکیل حقوقی مراجعه نمایید. گروه حقوقی لاوین دسترسی به وکلای حقوقی متخصص را از طریق اپلیکیشن حقوقی لاوین فراهم نموده است.

دادخواست انحصار وراثت- اپلیکیشن حقوقی لاوین

اقدامات شورای حل اختلاف در صدور گواهی انحصار وراثت

1- شورای حل اختلاف درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را یک نوبت در روزنامه کثیر‌الانتشار یا محلی آگهی می‌کند.

2- مطابق با ماده 362 قانون امور حِسبی  پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد، شورای حل اختلاف گواهی احصار وراثت را صادر می‌کند. در این گواهی شورا تعداد وراث و نسبت آن‌ها را با شخص فوت شده ذکر می‌کند.

3- در صورتی که در مدت زمان یک ماه از تاریخ نشر آگهی مذکور شخصی نسبت به آن اعتراض کند، شورای حل اختلاف جلسه‌ای را برای رسیدگی به اعتراض تعیین نموده و به معترض و درخواست کننده گواهی انحصار وراثت وقت جلسه را ابلاغ می‌کند. حکم شورا قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی است.

انواع گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت با توجه به ارزش اموالی که از متوفی به جا مانده است به گواهی انحصار وراثت محدود و نا محدود تقسیم می‌شود.

الف- در صورتی که ارزش اموال به جا مانده از متوفی بیش از 500 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر خواهد شد؛

ب-  در صورتی که ارزش اموال به جا مانده از متوفی کمتر از 500 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت محدود صادر خواهد شد. شایان ذکر است که صدور گواهی انحصار وراثت محدود بدون نشر آگهی در روزنامه انجام خواهد شد.

دادخواست انحصار وراثت- لاوین

پرسش و پاسخ مرتبط

1- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت که مرجع قضایی است؟

صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بنابرین شما باید درخواست خود را به دفاتر خدمات قضایی تقدیم کنید و این دفاتر درخواست شما را به شورایحل اختلاف ارسال می‌نمایند.

2- منظور از گواهی انحصار وراثت محدود و نا محدود چیست؟

در صورتی که ارزش اموال به جا مانده از متوفی بیش از 500 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود صادر می‌شود. اما در صورتی که ارزش اموال به جا مانده از متوفی کمتر از 500 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت محدود صادر خواهد شد.

“تولید محتوای تخصصی لاوین- سجاد اسفندیاری”

امتیاز دهی