سهام لازم برای کنترل شرکت سهامی

سهام لازم برای کنترل شرکت سهامی

از جمله مهمترین موضوعات در خصوص شرکت های تجاری، در اختیار داشتن کنترل شرکت است. این باور غلط در میان عموم مردم وجود دارد که در اختیار داشتن 51 درصد سهام شرکتی تجاری به معنای در اختیار داشتن کنترل شرکت و تعیین اکثریت هیأت مدیره آن شرکت است. این در حالی است که میزان سهام لازم برای کنترل شرکت های تجاری مختلف، متفاوت است. در این نوشتار از سایت حقوقی لاوین در خصوص میزان سهام لازم برای کنترل شرکت سهامی اطلاعات کاربردی را به شما ارائه خواهیم داد.

شرکت سهامی چیست؟

شرکتی تجاری است که سرمایه آن به سهام تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. شرکت سهامی به شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می‌گردد. شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین قسمتی از سرمایه آن را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌نمایند. این در حالی است که در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه در زمان تأسیس توسط مؤسسین تأمین می‌‌شود.

اهمیت سرمایه در کنترل شرکت سهامی

در شرکت سهامی عام و خاص، اصولاً سرمایه مهم است نه تعداد سهام داران. چرا که در اینجا هر سهم یک رأی دارد نه هر سهام دار. بنابراین هر سهام دار که تعداد سهام بیشتری در اختیار دارد، حق رأی بیشتری نیز دارد. برای مثال ممکن است شرکتی سهامی دارای ده هزار سهام دار باشد اما شرکت را 10 نفر کنترل نمایند. چرا که تعداد سهام بیشتری در اختیار این 10 نفر است. البته توجه به اختیارات مدیران در شرکت سهامی موضوع بسیار با اهمیتی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی نمود. 

تصمیم گیری در شرکت سهامی

در شرکت های سهامی عام و خاص جهت تصمیم گیری چهار مجمع تشکیل می‌شود. این مجامع عبارت‌اند از:

مجمع عمومی مؤسس؛ مجمع عمومی فوق العاده؛ مجمع عمومی عادی؛ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.

جهت تصمیم گیری در هر یک از این مجامع می‌بایست دو حد نصاب احراز شود: حد نصاب تشکیل و حد نصاب جهت تصمیم گیری.

الف- مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس وظایف زیر را بر عهده دارد:

1- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن؛

2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم؛

3- تصویب آورده‌های غیر نقد مؤسسین؛

4- تصویب سهام ممتاز؛

5- تصویب اساسنامه شرکت؛

6- انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت.

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از سهام داران است که دارای نصف سرمایه شرکت می‌باشند. چنانچه در جلسه اول اکثریت لازم حضور نیابند، در جلسه دوم حد نصاب تشکیل مجمع حضور عده‌ای از سهامداران است که دارای یک سوم سرمایه شرکت می‌باشند. اگر در این جلسه نیز اکثریت لازم شرکت ننمایند، در جلسه سوم هم حد نصاب تشکیل مجمع عمومی حضور عده‌ای از سهام داران است که دارای یک سوم سرمایه شرکت می‌باشند.

در مجمع عمومی مؤسس کلیه تصمیمات با رأی صاحبان دو سوم سهام حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. بنابراین حداقل تعداد سهام لازم برای کنترل مجمع عمومی مؤسس شرکت های سهامی، 67 درصد سهام کل شرکت است.

پس از تشکیل شرکت سهامی مجمع عمومی مؤسس دیگر تشکیل نخواهد شد و امور شرکت از طریق مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کنترل خواهد شد.

سهام لازم برای کنترل شرکت سهامی.jpg-گروه حقوقی لاوین

ب- مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده وظایف زیر را بر عهده دارد:

1- تغییر در اساسنامه؛

2- تغییر در سرمایه شرکت: کاهش یا افزایش سرمایه؛

3- انحلال شرکت؛

4- ترتیب دادن سهام ممتاز و هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز؛

5- انتشار اوراق قرضه؛

6- تبدیل سهام با نام و بی نام به یکدیگر؛

7- تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام.

حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حضور صاحبان بیش از نصف سهامی است که حق رأی دارند. در صورتی که در جلسه اول اکثریت لازم حضور نیابند، در جلسه دوم حد نصاب تشکیل مجمع حضور عده‌ای از سهامداران است که دارای یک سوم سرمایه شرکت می‌باشند.

در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات با اکثریت دو سوم آرای حاضرین اتخاذ می‌شود. از این رو حداقل تعداد سهام لازم برای کنترل مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی، 67 درصد سهام کل شرکت است.

ج- مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده از نظر صلاحیت هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها تفاوت آن‌ها از حیث زمان تشکیل است. این دو مجمع صلاحیت رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تمامی امور شرکت را دارند جز اموری که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی فوق العاده است. از جمله وظایفی که بر عهده این دو مجمع است می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت؛

2- تصویب تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران؛

3- تعیین و عزل مدیران و بازرسان؛

4- تعیین حق‌الزحمه و پاداش هیأت مدیره.

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حضور صاحبان بیش از نصف سهامی است که حق رأی دارند. اگر در این جلسه اکثریت لازم حاضر نشوند، در جلسه دوم با حضور هر عده‌ای از سهامدارانی که حق رأی دارند، جلسه تشکیل خواهد شد.

در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کلیه تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود جز در خصوص انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی ملاک است. بدین معنا که کاندیدایی که بیشترین آرا را کسب نمایند، به ترتیب به عنوان اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان انتخاب می‌شوند.

بنابراین، حداقل تعداد سهام لازم برای کنترل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت های سهامی، 51 درصد سهام کل شرکت است.

سهام لازم برای کنترل شرکت سهامی چه میزان است؟

با توجه به مواردی که گفته شد، حداقل میزان سهام لازم جهت اتخاذ تصمیم و کنترل بر امور شرکت سهامی در اموری مانند تغییر در اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه، انحلال شرکت، ترتیب دادن سهام ممتاز، هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز و انتشار اوراق قرضه 67 درصد سهام است. بنابراین برای آن که یک سهام دار یا تعدادی از سهامداران کنترل امور اساسی مربوط به یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند می‌بایست مالک 67 درصد کل سهام شرکت باشند.

این درحالی است که در اموری مانند رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، تصویب تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران، تعیین و عزل مدیران و بازرسان، تعیین حق‌الزحمه و پاداش هیأت مدیره دارای بودن 51 درصد سهام شرکت کافی است.

شایان ذکر است، از آنجایی که برای تشکیل هیأت رئیسه و تصمیم گیری در هیأت مدیره تعداد سهام دار مهم است نه میزان سهام، توصیه نمی‌شود که یک شخص به تنهایی تعداد زیادی ازسهام یک شرکت را در اختیار داشته باشد. بنابراین بهتر است 

سهام لازم برای کنترل شرکت سهامی-گروه حقوقی لاوین.jpg-

حداقل سهام مؤثر در شرکت سهامی

در شرکت های سهامی، اعم از سهامی عام و سهامی خاص چنانچه سهام داری دارای 34 درصد کل سهام شرکت باشد، می‌تواند از افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر اساسنامه شرکت و یا انحلال شرکت جلوگیری نماید. البته به شرطی که در جلسات مجمع عمومی فوق العاده شرکت نماید. بنابراین حداقل تعداد سهام مؤثر در شرکت های سهامی عام و خاص 34 درصد کل سهام شرکت است.

در پایان لازم به ذکر است، این نوشتار جهت افزایش آگاهی حقوقی شما تدوین شده است. از این رو اگر قصد تأسیس شرکت تجاری را دارید یا می‌خواهید در شرکتی سهام‌دار شوید، توصیه می‌شود از وکیل شرکت تجاری گروه حقوقی لاوین خدمات حقوقی دریافت نمایید.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- حداقل میزان سهام لازم برای کنترل شرکت سهامی چه تعداد است؟

در این خصوص می‌بایست میان موارد زیر تفکیک قائل شد:

الف- حداقل تعداد سهام لازم برای کنترل مجمع عمومی مؤسس شرکت های سهامی، 67 درصد سهام کل شرکت است؛

ب- حداقل تعداد سهام لازم برای کنترل مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی، 67 درصد سهام کل شرکت است؛

ج- حداقل تعداد سهام لازم برای کنترل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت های سهامی، 51 درصد سهام کل شرکت است.

2- حداقل تعداد سهام مؤثر در شرکت های سهامی به چه میزان است؟

حداقل تعداد سهام مؤثر در شرکت های سهامی عام و خاص 34 درصد کل سهام شرکت است.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”

امتیاز دهی