فروش سهام شرکت های تجاری- اپلیکیشن حقوقی لاوین

فروش سهام شرکت های تجاری

نحوه فروش یا نقل و انتقال سهام یا سهم‌ الشِرکه در شرکت‌های تجاری مختلف متفاوت است و تشریفات مخصوص به خود را دارد. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین اطلاعات مفید و کاربردی را در خصوص فروش سهام شرکت های تجاری را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

فروش سهام شرکت های تجاری در شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی تجاری است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. مؤسسین شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کنند. معمولاً این شرکت‌ها سهام خود را در بورس عرضه می‌نمایند. سهام در این نوع از شرکت‌ها به سهام با‌نام و بی‌نام تقسیم می‌شوند و فروش یا نقل‌و‌انتقال سهام، اعم از با‌نام یا بی‌نام آزاد است. ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این خصوص بیان می دارد که در شرکت‌های سهامی عام نقل‌و‌انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود.

 فروش سهام با‌نام

سهم با‌نام در بردارنده نام صاحب آن است که در دفتر سهام شرکت ذکر شده است. فروش یا نقل‌وانتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. شایان ذکر است در مواردی که مبلغ اسمی سهم (مبلغی که در اساسنامه برای تعیین سهم معین شده است) پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام ذکر و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل ‌یا نماینده قانونی او می‌رسد.

بنابراین جهت انتقال سهام با نام اگر مبلغ اسمی سهم به طور کامل پرداخت شده باشد، فقط امضای انتقال دهنده نیاز است و اگر مبلغ اسمی سهم به طور کامل پرداخت نشده باشد، هم امضای انتقال دهنده و هم امضای انتقال گیرنده نیاز است. اگر فروش یا نقل‌و‌انتقال سهام با‌نام بدون رعایت این شرایط انجام شود، از منظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار و باطل است اما میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده معتبر تلقی می‌گردد.

فروش سهام شرکت های تجاری گروه حقوقی لاوین

فروش سهام بی‌نام

سهم بی‌نام فاقد نام است و در وجه حامل محسوب می‌شود. فروش یا نقل‌و‌انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض انجام شده و ثبت نمی‌گردد.

فروش سهام شرکت های تجاری در شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و تمام سرمایه در زمان تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. سهام در این نو ع از شرکت نیز به با‌نام و بی‌نام تقسیم می‌شوند و فروش آن‌ها مانند فروش سهام در شرکت سهامی عام می‌باشد؛ با این تفاوت که فروش یا نقل‌و٬انتقال سهام در سهامی خاص بر خلاف سهامی عام می‌تواند مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود.

فروش سهم‌الشِرکه در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می‌شود. در این شرکت هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به ‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شود، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در شرکت با مسئولیت محدود سهم‌الشِرکه شرکاء به شکل سهام قابل انتقال در نمی‌آید؛ بنابراین موضوع فروش سهام منتفی است اما تحت شرایطی می توان سهم‌الشِرکه را به دیگری منتقل نمود:

۱. انتقال سهم‌الشِرکه به شخصی غیر از شرکاء: این امر در صورتی ممکن است که دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز هستند، موافق باشند.

۲. انتقال سهم‌الشِرکه به شرکاء: طبق نظر غالب این امر آزاد بوده و در انتقال سهم الشرکه میان سهام‌داران فعلی، نیازی به موافقت سایر شرکاء نمی‌باشد.

شایان ذکر است نقل‌و‌انتقال سهم‌الشِرکه در شرکت با مسئولیت محدود باید با سند رسمی انجام شود.

فروش سهم‌الشِرکه شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. در این اینجا نیز سهم‌الشِرکه شرکاء به شکل سهام قابل انتقال در نمی‌آید اما نقل‌و‌انتقال سهم‌الشِرکه با رعایت شرایطی ممکن است. در واقع نقل‌و‌انتقال سهم‌الشِرکه منوط به رضایت تمام شرکاء است؛ شایان ذکر است تفاوتی ندارد که انتقال گیرنده از شرکاء باشد یا غیر از شرکاء.

فروش سهم‌الشِرکه شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود. مسئولیت هر یک از شرکاء در شرکت نسبی به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در این شرکت نیز سهم‌الشرکه شرکاء به شکل سهام قابل انتقال در نمی‌آید و نقل‌و‌انتقال سهام با رضایت تمام شرکاء ممکن است. شایان ذکر است، تفاوتی ندارد که انتقال گیرنده از شرکاء باشد یا غیر از شرکاء.

در پایان توصیه می‌شود اگر در رابطه با این موضوع نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین یا ارجاع پرونده به وکیل دادگستری دارید، به اپلیکیشن حقوقی لاوین وارد شوید و با وکیل شرکت گروه حقوقی لاوین در تماس باشید.

فروش سهام شرکت های تجاری اپلیکیشن حقوقی لاوین

پرسش و پاسخ مرتبط

۱- فروش سهام با‌نام در شرکت‌های سهامی چگونه انجام می‌شود؟

فروش سهام با‌نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده نیز آن را امضاء کند. همچنین اگر مبلغ اسمی سهام به طور کامل پرداخت نشده باشد، نشانی انتقال گیرنده باید در دفتر ثبت و او هم دفتر را امضا کند.

۲- فروش سهام بی‌نام در شرکت‌های سهامی چگونه انجام می‌شود؟

فروش این سهام با قبض و اقباض انجام می‌شود.

۳- انتقال سهم‌الشِرکه در شرکت با مسئولیت محدود چگونه انجام می‌شود؟

انتقال سهم‌الشِرکه به غیر از شرکاء با رضایت عده ای از شرکاء انجام می‌شود که دارای سه چهارم سرمایه شرکت می‌باشند و دارای اکثریت عددی نیز هستند. شایان ذکر است انتقال سهم‌الشِرکه به شرکاء منوط به رضایت دیگر شرکاء نیست.

۴- انتقال سهم‌الشِرکه در شرک تضامنی و نسبی چگونه انجام می‌شود؟

انتقال سهم‌الشِرکه در این دو شرکت با رضایت تمامی شرکاء ممکن است.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”

امتیاز دهی