نحوه ثبت اختراع

نحوه ثبت اختراع

جهت ثبت اختراع می‌بایست به سایت مرکز مالکیت معنوی به نشانی iripo.ssaa.ir مراجعه کنید و مراحل مربوطه را انجام دهید. در این نوشتار نحوه ثبت اختراع را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ثبت اختراع در سایت مرکز مالکیت معنوی

نحوه ثبت اختراع در سایت https://iripo.ssaa.ir به ترتیب عبارت است از:

1- ثبت اظهارنامه اختراع و ارسال آن؛

2- پرداخت هزینه ثبت به صورت اینترنتی؛

3- اگر اظهارنامه فاقد ایراد شکلی باشد به داور جهت بررسی ماهوی ارسال می‌شود. در صورتی که اظهارنامه دارای ایراد شکلی باشد، کارشناس مربوطه ایرادات را جهت رفع به متقاضی اعلام خواهد نمود؛

4- داور در راستای بررسی ماهوی اظهارنامه، اختراع را از حیث جدید بودن، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن مورد بررسی قرار خواهد می‌دهد؛

5- اگر داور اختراع را حائز شرایط لازم جهت ثبت تشخیص دهد، متقاضی باید برای ارائه مستندات به صورت فیزیکی به اداره مرکز مالکیت معنوی مراجعه نماید؛

6- متقاضی باید هزینه نشر آگهی ثبت اختراع را واریز نماید؛

7- پس از انتشار آگاهی متقاضی می‌تواند برای دریافت گواهی ثبت اختراع به اداره ثبت اختراعات به صورت فیزیکی مراجعه نماید.

اعتراض به رد درخواست ثبت اختراع

رد درخواست ثبت اختراع توسط اداره ثبت اختراعات قابل اعتراض است. مطابق با ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری «تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است.

اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه، تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد».

کمیسیون مذکور پس از رسیدگی، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می‌نماید. تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ شده و ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. شایان ذکر است که دادگاه صالح در اینجا شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین شده است.

ثبت اختراع-گروه حقوقی لاوین

اظهارنامه ثبت اختراع

مهمترین مسئله در موضوع نحوه ثبت اختراع، تنظیم و ارسال اظهارنامه است. از این رو تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع را در ادامه به تفصیل به شما آموزش خواهیم داد.

اظهارنامه ثبت اختراع می‌بایست شامل موارد زیر باشد:

الف- مشخصات هویتی:

1- شخص حقوقی: اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی حقیقی؛

2- شخص حقوقی: نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و شناسه ملی؛

3- نماینده قانونی متقاضی (در صورت وجود): اسم، شماره ملی،  نشانی و کدپستی؛

4- اگر متقاضی شخص مخترع نباشد: اسم، نشانی و شغل مخترع؛

ب- عنوان اختراع:

1- عنوان اختراع ترجیحاً باید بین 3 تا 10 کلمه باشد؛

2- معرف اختراع ادعایی باشد؛

3- شامل کلماتی مانند بهتر و غیره نباشد.

ج- حق تقدم:

متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی را درخواست نماید. حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. در صورت درخواست حق تقدم اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می‌‌خواهد ظرف مدت معین، کپی اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد.

شایان ذکر است تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی‌نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم باید ذکر شود. همچنین مدارک مربوطه نیز باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم گردد.

د- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی:

به این اطلاعات در صورت تکمیلی بودن اختراع نیاز است.

ه- تعیین طبقه اختراع براساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات:

طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات عبارت است از:

A- بخش الف: نیازهای انسانی: زیر بخش: کشاورزی، زیربخش: مواد غذایی، تنباکو، زیربخش: اقلام شخصی یا خانگی زیربخش: سلامتی و بهداشت، سرگرمی و تفریحات؛

B- بخش ب: انجام عملیات مختلف؛ حمل ونقل و ترابری: زیربخش: جداسازی، مخلوط کردن، زیربخش: عملیات مختلف شکل دادن، زیربخش: چاپ ونشر، زیربخش: حمل ونقل، ترابری، زیربخش: فناوری ساختارهای ذره‌بینی، نانو فناوری؛

C- بخش ج: شیمی ـ متالورژی: زیربخش: شیمی، زیربخش: متالورژی؛

D- بخش د: منسوجات، کاغذ: زیربخش: منسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف که به صورت دیگری ارائه نمی‌شوند، زیربخش: کاغذ؛

E- بخش ه: ساختمان‌ها و بناهای ثابت: زیربخش: ساختمان، زیربخش: حفاری زمین و صخره، استخراج معدن؛

F- بخش و: مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش و اسلحه‌ها و انفجار: زیربخش: انواع موتور یا پمپ، زیربخش: مهندسی به مفهوم عام آن، زیربخش: روشنایی، گرمایش، زیربخش: انواع اسلحه، انفجار؛

G- بخش ز: فیزیک: زیربخش: وسایل، زیربخش: صنعت هسته‌ای؛

H- بخش ح: برق.

ز- ضمائم اظهارنامه:

 مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:

– توصیف اختراع

توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل باشد. در توصیف اختراع می‌بایست موارد زیر ذکر شود:

1- عنوان اختراع؛

2- زمینه فنی اختراع؛

3- مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛

4- شـرح وضعـیت دانـش پیشـین و سابـقه پیـشرفت‌هایی که در رابطه بـا اختراع ادعـایی وجـود دارد؛

5- ارائه راه‌حل برای مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع؛

6- توضیح اشکال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به‌‌نحوی‌ که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد؛

7- بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین؛

8- توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به‌کارگیری اختراع؛

9- ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت اختراع گویای این موضوع نباشد.

– ادعا یا ادعاهای اختراع

ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است را تعیین نماید. هر اختراع می‌تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح بوده و دارای شرایط زیر باشند:

1- تعداد ادعاها باید با توجه به ماهیت اختراع معقول باشد؛

2- در صورت تعدد ادعاها باید به ترتیب شماره گذاری شوند؛

3- ادعاها نباید از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر رود؛

4- ادعاها باید به طور کامل در توصیف اثبات شوند؛

5- ادعاها می‌بایست ویژگی‌های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت، بیان نمایند؛

6- در توضیح ادعاها جز در موارد غیرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها یا توصیف امتناع شود؛

8- در توضیح ادعاها تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند «همان‌طور که در توصیف آمد» یا «همان‌طور که در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداری شود؛

9- ادعاها نباید شامل شیوه اجرا و مزایای اختراع باشند.

ثبت اختراع - گروه حقوقی لاوین

– خلاصه‌ای از توصیف اختراع

خلاصه توصیف اختراع می‌بایست مستقیماً زمینه فنی را که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین نماید و از این قابلیت برخوردار باشد تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در تنظیم خلاصه اختراع باید موارد زیر رعایت شود:

1- با عنوان اختراع آغاز گردد؛

2- 70 تا 200 کلمه باشد؛

3- مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را بیه صورت مختصر روشن نماید؛

4- در صورت نیاز، مشتمل بر فرمول‌های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن‌ها ویژگی‌های اختراع به بهترین شکل بیان شود؛

5– در خلاصه توصیف اختراع ارزش و مزایای اختراع بیان نشود.

– نقشه یا نقشه‌ها، در صورت لزوم
– مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع
– درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع

اگر مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود، متقاضی باید درخواست کتبی مبنی به این موضوع را نیز آپلود نماید.

– رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی
– مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

ح- سایر شرایط اظهارنامه:

1- هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع می‌بایست توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء شود؛

2- اظهارنامه می‌بایست فقط به یک اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند مربوط باشد. در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید. اظهارنامه تقسیمی نیز باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی باشد.

 3- اظهارنامه تقسیمی باید شامل شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه باشد و در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین، همراه با محل حق تقدم ضروری است. اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی نیز از دیگر شرایط اظهارنامه تقسیمی است.

در نظر داشته باشد که شما برای دانستن مطالبی درباره ی ثبت داریی فکری ، حق اختراع ، وکیل کیفری و غیره نیز می توانید به سایت گروه حقوقی لاوین مراجعه نمایید.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- جهت ثبت اختراع باید به کدام مرجع اداری مراجعه نمود؟

برای ثبت اختراع می‌بایست به سایت مرکز مالکیت معنوی به نشانی https://iripo.ssaa.ir/ مراجعه نمود. در این نوشتار نحوه ثبت اختراع در این سایت را به شما آموزش داده‌ایم.

2- آیا ثبت اختراع در خارج از ایران نیز ممکن است؟

ثبت اختراع در خارج از ایران نیز ممکن است. البته ثبت اختراع در هر کشوری مطابق با قوانین آن کشور انجام می‌شود و هزینه ثبت نیز باید پرداخت شود. کانون ثبت پتنت ایران وابسته به نهاد ریاست جمهوری از ثبت اختراع در خارج از ایران حمایت می‌نماید.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”

5/5 - (1 امتیاز)